etru
Otsi
Projekt „Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks. Samad meetmed – uued võimalused“

Ümarlaud Töötukassa esindajatega

12 aprill 2012
Üheks projekti „Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks. Samad meetmed – uued võimalused“ eesmärgiks on tööandjate ja Eesti Töötukassa vahelise koostöövõrgustiku loomine ning sellele järgneva stabiilse ja tulemusliku funktsioneerimise tagamine.

Selle eesmärgi saavutamist ning tööandjate seas läbiviidud arvamusuuringu tulemusi arutati 3.aprillil toimunud projekti spetsialistide ja Töötukassa esindajate ümarlauas.


Kohtumisest võtsid osa Eesti Töötukassa poolt Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk, Narva büroo juhataja Alla Ojavere, teenusekonsultant Svetlana Loginova (tööandjate teenused) ja teenusekonsultant Irina Jefremova (tööturukoolitus ja tööharjutus). Projekti kureeriva Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti poolt osalesid kohtumisel arenguosakonna juhataja (direktori asetäitja) Anne Veevo ja vanemspetsialist Natalia Orava. Samuti osalesid ka projektijuht Sirje Maala ning projekti spetsialistid Veronika Solovjova ja Anna Zavorotnaya.

Ümarlaua raames said osalejad arutada nii tööandjate ja Töötukassa  koostöövõrgustiku arendamise prioriteete, kui ka tööandjate seas läbiviidud arvamusuuringu tulemusi. Edukas koostöö projekti, tööandjate ja koolitajate vahel andis projekti spetsialistidele võimaluse välja töötada ettepanekuid Eesti Töötukassa Narva Büroole  uusi, paindlikumaid viise olemasolevate tööturumeetmete kasutamiseks.

Projektijuhi Sirje Maala arvamusel, peaks Töötukassa eelkõige rohkem tähelepanu pöörama töötute eelavaliku tegemisele vabadele/loodavatele töökohtadele kandideerivate töötute hulgast. See eelvalik peab arvestama tööandjate soovide ja nõudmistega ning töövahenduskonsultandid peaksid rohkem kasutama oma personaalset arvamust töökohale kandideerivatest töötutest, sest just Töötukassa konsultandid suhtlevad nendega regulaarselt  ning seetõttu teavad neist rohkem.
Selline lähenemisviis suudab suurendada vabadele/loodavatele töökohtadele sobilike kandidaatide arvu, välja sõeluda neid, kes ei ole sellest tööst huvitatud või lihtsalt ei sobi sellele töökohale, ning seeläbi säästa tööandjate aega personalivaliku tegemiseks ja tõsta nende usaldust Töötukassa teenuste vastu.
Eesti Töötukassa esindajad asetasid rõhku teema arutamisel sellele, et nad on alati valmis tööandjate soovidega arvestama, aga see ei ole alati võimalik Eestis kehtestatud seadusliku baasi alusel. Nii, näiteks,  Töötukassa ei saa eristada töötajaid vanuse ega soo järgi. Kahjuks on ettevõtjate seas levinud ebakompetentsus erinevate tööturgu puudutavate õigusaktide tundmises ning kuigi tööandjate nõudmised Töötukassale ning töötutele on asutusele arusaadavad, ei arvestata nendega ning neid ei ole sageli võimalik täita.

Tähelepanu väärib ka see, et professionaalse arvamuse konkreetsest töötust võib välja töötada ja koostada nii, et see vastaks küsimusele, kas kandidaat sobib töökohale või mitte saavad ainult need inimesed, kellel on vastav haridus, teadmised ja oskused. Projektijuhi arvamusel peab sellega eriti arvestama Töötukassa personalipoliitikas. Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk kinnitas ümarlauas osalejatele, et juba praegu viib asutus ellu selgepiirilist personalipoliitikat, mille eesmärgiks on viia töötajate oskused ja kogemused vastavusse nende ametikohtadega. 
See tähendab, et tööandjatega peaks tegelema just ettevõtja taustaga spetsialist, kes saaks aru ettevõtjate ootustest kõige paremini, ning töötuid peaks nõustama sotsiaaltöö valdkonna teadmistega ja kogemustega inimene.

Üritusel osalejad pöörasid erilist tähelepanu Töötukassa koostööle koolituskeskustega ja –firmadega, sest tööandjate seas läbiviidud arvamusuuring tööturu hetkeolukorrast näitas, et tööandjad üldjuhul ei usalda Töötukassa poolt korraldatud erialakoolitusi ning nõrgemaks kohaks sellises väljaõppes peavad just praktilist osa. Tööandjad tõstsid esile ka seda, et nende arvamusega koolituste korraldamises keegi ei arvesta.

Vaatamata sellele, et projekt on kohe-kohe jõudmas lõpukorrale, leppisid ümarlauas osalejad kokku, et aktiivsed tegevused Töötukassa ja tööandjate koostöövõrgustiku arendamisel jätkuvad. Aprillis on planeeritud veel kahe olulise projektiürituste läbiviimine: 17. aprillil toimub tööandjate ja koolitajate ümarlaud, ning 19. aprillil infopäev projekti osalejatele, kus neile pakutakse täielikku informatsiooni tööturu teenuste kohta. Töötukassa esindajad kinnitasid, et võtavad osa mõlemast üritusest.

Lisainfo: Anna Zavorotnaya, projekti infoassistent, tel. 58 507 901, e-post: anna.zavorotnaja@gmail.com


Complain to admin on this comment

Reason of complain: